Zápis schůze 14.7.2018

Zápis z náhradní členské schůze Treibball klubu, z.s.

Dne:    14. 7. 2018

Místo konání:            Brno

Přítomni:       

Lucie Vybíralová, Andrea Mrázová, Monika Kalábová, Renata Kolomazníková, Bohdana Stoklasová, Milan Stoklasa, Lenka Šulíková, Martina Komínová, Andrea Koláčková, Petra Křižánková, Jiří Skala, Zdeňka Frnková, Janeta Toglová, Zuzana Nedbálková, Richard Vysloužil,

Přítomno celkem 15 členů klubu.

 

Předsedkyně klubu Lucie Vybíralová zahájila schůzi a přivítala členy.

 

Program schůze:

1.         Přehled akcí a zhodnocení roku 2017, členská základna, přehled hospodaření za rok 2017

2.         Návrh Soutěžních pravidel  -  předložen členy pracovních skupin zvolených na členské schůzi 16.1.2016

3.         Návrh nových stanov - předložen členy pracovních skupin zvolených na členské schůzi 16.1.2016

4.         Plán akcí plánovaných na druhou polovinu roku 2018

5.         Diskuze k rozšíření členské základny

6.         Ostatní

 

 

Ad 1 / Zhodnocení akcí roku 2017

+ hodně akcí, všechny úspěšné. Konalo se 1. Mistrovství ČR v Herolticích, které mělo velký úspěch.

            - malý růst členské základny

 Propagace klubu

V roce 2017 vyšlo v časopisech několik článků propagující treibball. Konalo se několik  předváděcích akcí.

 

Informace o hospodaření od založení klubu do 01.07.2018

            Celkové příjmy           od založení klubu        24.110,- Kč

            Celkové výdaje                                              17.832,66 Kč

            Zůstatek k dispozici                                        6.277,34,- Kč

 

.

 

Ad 2 /  Návrh  Soutěžních  pravidel  -  předložen členy pracovních skupin zvolených na členské schůzi 16.1.2016

Z diskuze vyplynulo a následně bylo hlasováno o změnách v textu předloženého návrhu.

           

a.      V předloženém textu bylo uvedeno: ….. o šířce 15-25 metrů a délce 30-50 metrů…..

změna textu: o minimální šířce 15 metrů a minimální délce 25 metrů

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

           

b.      Doplnění věty:  Povinná část – skládá se ze dvou kol, první kolo FAST a druhé kolo SMART

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

c.       Vypuštění  věty:  Pokud formace míčů svým tvarem připomíná trojúhelník, měl by pes začínat práci vždy vrcholovým míčem a dopravit ho do brány jako první.

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

d.      Doplnění textu: včetně trestných i bonusových bodů

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

e.      Hlasování o minimálním věku psa

 

12 měsíců

2

18 měsíců

9

Zdržel se hlasování

4

 

f.         Změna textu : …. plochu o rozměrech minimálně 15 a 30 m na text:  zajistit soutěžní prostor

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

g.      Vypuštění věty: Pořadatel musí pro trénink zajistit minimálně 8 tréninkových míčů. Velikost tréninkových míčů není definována

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

h.      Změna textu : …. zpravidla na straně hřiště protilehlé k bráně na text: na vymezeném místě

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

 

 

i.        Změna textu: šířce a délce 30-50 metrů na text: minimální šířce 15 metrů a minimální délce 25 m

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

j.        Doplnění věty: Vrcholový míč musí být viditelně jednoznačně odlišitelný od ostatních míčů.

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

k.       Doplnění textu: Pokud míč opustí herní plochu (ohraničený prostor) vinou psa, obdrží tým penalizaci 30 s. Platí pro všechny kategorie.

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

l.        Změna textu … je tým diskvalifikován na text:  je udělena penalizace 30 s.

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

m.    Vypuštění textu: TRB 3 – za opuštění brankoviště

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

 

n.      Odhlasování textu po úpravách

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

 

Ad 3/ Návrh nových stanov - předložen členy pracovních skupin zvolených na členské schůzi 16.1.2016. Hlasování o ustanovení pracovních týmů a nominace členů týmů. Diskuze o soutěžním řádu

Byl předložen návrh nových stanov. Z diskuze vyplynulo a následně bylo hlasováno o změnách v textu předloženého návrhu

a.      Změna textu: vyhlásí nový termín konání schůze na text: se posune termín náhradní distanční schůze o 48 hodin.

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

 

b.      Odhlasování textu po úpravách

 

Pro

15

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

Ad 4/ Kalendář akcí ve druhé polovině roku 2018

 Mistrovství ČR se bude konat 30.9.2018 v Pesoparku. Jiné závody se neplánují.

 

Ad 5/ Diskuze o rozšíření členské základny

Plán je rozšířit členskou základnu klubu.  Je třeba využít různé možnosti k propagaci klubu – předváděcí akce, časopisy, semináře, apod. 

 

Zapsali: Richard Vysloužil a Lucie Vybíralová